top of page

Programma Būsim Atbildīgi

Laipni lūdzam Berilija zinātnes un tehnoloģiju asociācijas (BeST) Berilija produktu pārvaldības programmā "Būsim atbildīgi". Šajā vietnē ir pieejams ievads par izplatītākajiem berilija izmantošanas veidiem, kā arī informācija un norādījumi par to, kā uzlabot darbinieku drošību beriliju saturošu materiālu ražošanas un apstrādes laikā. BeST pārstāv galvenos berilija importētājus ES valstīs. Detalizēta programmas "Būsim atbildīgi" versija ir pieejama angļu valodā vietnē www.berylliumsafety.eu.

SAZINIETIES AR MUMS

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Brisele

tālr.: +32 (0)2 213 74 20

e-pasts: info @ beryllium . eu

What is Beryllium?

KAS IR

BERILIJS?

Berilijs ir dabā sastopams elements, ko iegūst no tādiem minerāliem kā metāliskais berilijs. Tīra metāliskā berilija kušanas temperatūra ir neparasti augsta, un tas ir vieglākais no visiem cietajiem ķīmiski stabilajiem elementiem. Berilijs ir par trešdaļu vieglāks nekā alumīnijs, bet tā īpatnējais stingrums ir sešas reizes lielāks nekā tēraudam.

Produits_Alliages%2520CuBe_02_edited_edi
What is the most common use

KUR VISBIEŽĀK IZMANTO BERILIJU?

Screenshot 2020-05-06 at 10.56.52.png

Visbiežāk berilijs sastopams vara-berilija (CuBe) metālu sakausējumā, kura sastāvā berilijs ir 2% vai mazāk. Parasti CuBe izmanto mietu, stieņu, cauruļu, plākšņu un slokšņu ražošanā. Beriliju saturošie sakausējumi tiek izmantoti elektriskajās un elektroniskajās iekārtās, medicīnas iekārtās, enerģijas izpētē, zemūdens konstrukcijās, plastmasas veidnēs, spiediena slēdžos, lidmašīnās, aviācijā, komunikācijās, automobiļos un smago iekārtu ražošanā, kur uzticamība un ilgs kalpošanas laiks ir īpaši būtiski faktori.

Potential Health Effects

IESPĒJAMĀ IETEKME UZ VESELĪBU, NONĀKOT SASKARĒ AR BERILIJU

image005.png

Ja netiek ievērota droša prakse, beriliju saturošu materiālu apstrāde var apdraudēt veselību, it īpaši tad, ja apstrādes procesā rodas putekļi. Gaisā esoša berilija ieelpošana sensibilizētiem cilvēkiem var izraisīt nopietnas plaušu slimības, kas var beigties letāli.

​Beriliju saturošu produktu ražotāji un izplatītāji sagatavo drošības datu lapas (DDL), produktu informācijas lapas (PIL) vai drošības informācijas lapas (DIL), kurās ir sniegti papildu norādījumi par ietekmi uz veselību, drošību un vidi. Šie dokumenti ir jāizlasa un jāsaprot pirms beriliju saturošu materiālu apstrādes.

BWPM

BERILIJA APSTRĀDES DARBINIEKU AIZSARDZĪBA

Screenshot%25202021-02-11%2520at%252017_

Veicot darbības, kuru rezultātā gaisā nonāk berilija putekļi vai dūmi, saskare ar berilija daļiņām jāierobežo, piemēram, jāierīko telpā ventilācija ar nosūcēju. To, vai apstrādes darbinieks ir pakļauts berilija ietekmei atbilstoši aroda ekspozīcijas robežvērtībām (AER), nav iespējams redzēt, tāpēc ir nepieciešams, lai darba higiēnists vai cits kvalificēts arodveselības un drošības speciālists paņemtu gaisa paraugus un salīdzinātu to atbilstību ar piemērojamajām AER.

 

BeST programmas "Būsim atbildīgi" pamatā ir Berilija apstrādes darbinieku aizsardzības modelis (BWPM), kas ir balstīts uz astoņiem elementiem, kas jāievēro gan vadībai, gan darbiniekiem.

Noteikumi attiecībā uz beriliju

                           

             Berilijs nedrīkst nonākt plaušās               Berilija apstrādes zonām jābūt tīrām

                           

                           

             Berilijs nedrīkst nonākt uz ādas               Berilijs nedrīkst nonākt uz apģērba

                         

                           

             Berilijam jāatrodas tam                              Berilijam jāatrodas tam                                     paredzētajā iepakojumā                           paredzētajā apstrādes zonā                       

              Berilijam jāatrodas rūpnīcas telpās          Berilija apstrādes darbiniekiem

                                                                                   vienmēr jābūt sagatavotiem

Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.42_edi

Protams, šis modelis nav pielāgojams pilnīgi visām situācijām un gala lietotājiem darba vietā var būt nepieciešams ievērot visus vai tikai daļu šī modeļa noteikumu. Lai varētu veiksmīgi ieviest šo modeli un sasniegt īpaši augstu berilija apstrādes drošības līmeni, jāapvieno vairāki priekšnoteikumi – darba vadītāja attieksme pret drošības noteikumiem, rūpīga berilija apstrādes darbinieku aizsardzības modeļa īstenošana un aktīva darbinieku iesaiste.

Controlling Workplace Exposures

EKSPOZĪCIJAS KONTROLE DARBA VIETĀ

Screenshot%202021-02-11%20at%2017.26_edi

BWPM ir sniegti noderīgi norādījumi un informācija to objektu vadītājiem, kuru darbinieki izmanto beriliju saturošus materiālus, kā rezultātā gaisā nonāk berilija daļiņas. Modeļa izstrādātāji mudina pielietot inženiertehniskās un darba kontroles praksi, tostarp izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus, lai kontrolētu iespējamo apstrādes darbinieku pakļautību berilija iedarbībai. Saskare ar beriliju ir jākontrolē, ierobežojot putekļu emisijas un daļiņu izplatīšanos gaisā. Kontrole ir nepieciešama, lai berilija apstrādes zonas būtu tīras un berilija daļiņas nenonāktu plaušās, uz ādas, uz apģērba, netraucētu apstrādes procesu, nenonāktu apstrādes zonā un rūpnīcas telpās. Šie ierobežojumi ir jāizvērtē un attiecīgi ievieš. Darbiniekiem jābūt apmācītiem par darba drošības procesu.​

Galvenie veidi, kā samazināt ekspozīciju, ir inženiertehniski kontroles risinājumi un vizuāli tīras darba vietas uzturēšana. Vietējā izplūdes ventilācijas procesa izolēšana un apstrāde ar mitrumu bieži ir efektīvi veidi, kā kontrolēt gaisā esošo daļiņu līmeni. Var būt nepieciešami individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL), piemēram, respirators, cimdi, aizsargapģērbs un apavu pārvalki.

Vietnē www.berylliumsafety.eu, BeST piedāvā rīku Ekspozīcijas avoti, kas apraksta dažādu darbības veidu iespējamos riskus un sniedz norādījumus par to, kā rīkoties konkrētās situācijās. Izmantojot šo rīku, ir pieejami arī darbinieku apmācības palīglīdzekļi.

Medical Surveillance of Workers
OSHA%20Healthy%20Workplaces%20logo_edite

APSTRĀDES DARBINIEKU MEDICĪNISKĀ UZRAUDZĪBA

Darba devējiem jāievēro attiecīgo dalībvalstu noteiktās prasības attiecībā uz arodveselības uzraudzību. Tomēr BeST iesaka ikvienam darbiniekam ar berilija ekspozīcijas pazīmēm vai simptomiem apmeklēt ārstu, kurš specializējies hronisku plaušu slimību jomā. Simptomi var būt elpas trūkums, nezināmas izcelsmes klepus, nogurums, svara zudums, drudzis un svīšana naktī. Eiropas valstis ir izvirzījušas darba drošības un veselības aizsardzības kontaktpunktus – parasti tās ir katras valsts kompetentās iestādes. Valstu kontaktpunktu saraksts ir pieejams mūsu vietnē angļu valodā.

Uses, Benefits and Critical Applications

BERILIJA IZMANTOŠANA, IEGUVUMI UN KRITISKĀ PIELIETOŠANA

strip after pressed-1.jpg

Pateicoties nepārspējamai īpašību kombinācijai, berilijs un beriliju saturošie materiāli ir īpaši nozīmīgi un tiek plaši pielietoti gan komerciālos nolūkos, gan valdību vajadzībām. Šie materiāli sniedz nepārspējamu labumu sabiedrībai un tiek izmantoti īpaši nozīmīgos gadījumos, kad katrai detaļai jāatbilst augstākās kvalitātes rādītājiem. ES atzinusi beriliju par kritiski svarīgu izejvielu (KSI), kas iekļauta ES KSI sarakstā, kopš tas pirmoreiz tika publicēts 2011. gadā.

bottom of page